Grad Grm

Na južnem obrobju Novega mesta stoji na zložni vzpetini, do katere nas pripelje košat drevored, grad Grm. S svojo izbrano lego dominira nad vso bližnjo okolico in od tod se je svoje dni, ko območje novomeške Kandije še ni bilo gosto poseljeno, odpiral imeniten razgled na Novo mesto in bližnje gričevje.

Grad je bil, kot opisuje Valvazor, sezidan ob koncu 16. stoletja, ko so trije bratje Mordax, plemiči stare kranjsko-koroško-štajerske rodbine, ki so posedovali graščino Graben ob Krki pri Novem mestu, svojo posest bratovsko razdelili. Tako je eden od njih ostal na Grabnu, drugi je pozidal graščino Zaboršt, tretji, Krištof Mordax, pa je leta 1586 postavil graščino Grm.

Najstarejši del gradu je grajski stolp, h kateremu je bila na desni strani prizidana pritlična zgradba. Zaradi takrat še žive turške nevarnosti je imel stolp poleg stanovanjske tudi opazovalno in obrambno funkcijo. Prvo večjo spremembo je grad doživel po letu 1636, ko je bilo pozidano še eno nadstropje, pozneje pa še poslopje levo od vhoda, oba stranska trakta in na južni strani visok kamnit zid. Prostrano dvoriščno pročelje pa je dobilo nad pritličnimi arkadami še široke odprte hodnike s kamnitimi stebri, ki so jih kasneje zazidali. Grmska graščina je tako dobila podobo naših poznorenesančnih in baročnih gradov.

Danes ima prvotno podobo le še osrednja dvorana v prvem nadstropju grajskega stolpa, v kateri je strop bogato okrašen s štukaturnim okrasjem iz 17. stoletja, vanj pa so umeščene slike z vojaškimi prizori bitk s Turki. V sredini je polje z grbom družin Mordax in Gallenberg. Nekoč bogato poslikavo v severozahodnem traktu pa so ob predelavi gradu skoraj v celoti odstranili.

V osemdesetih letih 19. stoletja je grad prevzela dežela Kranjska in v njem so ustanovili kmetijsko šolo, ki so jo preselili sem z gradu Slap pri Vipavi. Imenovala se je Vinarska, sadjarska in poljedelska šola na Grmu pri Rudolfovem. Delovala je od leta 1886 do 1990, ko so jo preselili v Bajnof pod Trško goro, v graščini pa si je uredilo svoje prostore podjetje Revoz iz Novega mesta. Zdaj sta v gradu, ki je kulturni spomenik lokalnega pomena in ga zadnja leta intenzivno obnavljajo, sedež Zgodovinskega arhiva ter Zavod za varstvo kulturne dediščine Novo mesto. V poletnih dneh pa se na gradu odvijajo tudi različne družabne in kulturne prireditve.

Blizu gradu stoji kapela Božjega groba, znana tudi kot Mordaxova kapela ali Mordaxov mavzolej. Kapelo je leta 1675 pozidal takratni grmski graščak Wolfgang Mordax. Prvotno je bila sestavni del kompleksa gradu Grm. V tlorisu osmerokotna arhitektura družinskega mavzoleja temelji na v 17. stoletju splošno razširjenem tipu stavbe, ki se pojavlja kot romanska cerkev, grajska kapela in nazadnje kot mavzolej. Kapelo sestavljajo trije deli: oktagonalno zasnovan mavzolej, pravokoten božji grob s tristranim zaključkom na vzhodni strani in kvadratno zasnovana zakristija. Od leta 1986 je kapela last Evangeljske cerkve Novo mesto.

Fotogalerija

Zemljevid